CONVET S.L. disposa dels serveis analítics per al control de matèries primeres i pinsos per tal d’avaluar els paràmetres fisicoquímics i microbiològics en tot procés de producció, assegurant que la qualitat del producte compleixi amb els requisits exigits, assegurant i garantint tant la innocuïtat com la qualitat del producte final.

La totalitat dels assajos es duen a terme mitjançant procediments normalitzats de treball validats a partir de mètodes oficials i/o recomanacions d’organismes internacionals (ISO, AFNOR, AOAC …) específics per a cada tipus de matriu.

El nostre servei analític està sotmès a rigorosos sistemes de control intern sota protocols de verificació de resultats i participació en programes d’intercalibració acreditats per ENAC, que ens permeten garantir l’exactitud, precisió i qualitat del nostre servei analític.

Amb l’objectiu d’ampliar la nostra oferta de serveis analítics, CONVET, proposa un intercanvi d’informació, per tal d’destinar els nostres esforços a la implantació de noves tècniques per donar resposta a les futures necessitats del sector.