DETERMINACIÓ TÈCNICA
NITROGEN PROTEIC Mètode Kjeldahl
pH pH-metre
AMONI (NH4 +) Espectrofotometria
NITRITS (NO2 -) Espectrofotometria
NITRATS (NO3 -) Espectrofotometria
CLORURS (Cl -) Espectrofotometria
NITROGEN TOTAL Mètode Kjeldahl
CALCI (Ca++) Espectrofotometria
CLOR RESIDUAL LLIURE Espectrofotometria
CLOR  TOTAL Espectrofotometria
DURESA TOTAL Espectrofotometria
MES Espectrofotometria
RESIDU SEC ( 180 º C ) Gravimetria
POTASSI ICP-OES
SULFATS (SO4) Espectrofotometria
MANGANÈS ICP-OES
PLOM ICP-OES
DIÒXID DE CLOR Espectrofotometria
CONDUCTIVIDAD ELÈCTRICA Conductímetre
DBO5 Espectrofotometria
FERRO ICP-OES
ALUMINI ICP-OES
COURE ICP-OES
PEÒXIDS Espectrofotometría
FÒSFOR ICP-OES
SALS SOLUBLES Conductímetre
MATERIES INHIBIDORES Luminòmetre
CARBONI ORGÀNIC TOTAL TOC
CARBONATS Espectrofotometria
BICARBONATS Espectrofotometria
OXIDABILITAT Volmètric
OLIS I GREIXOS Gravimetria
TENSOACTIUS ANIÒNICS Espectrofotometria
ANTIMONI ICP-OES
ARÈNIC ICP-OES
BENZÈ CG-MS
BOR ICP-OES
CADMIO¡ ICP-OES
CIANUR Colorimetria
CROM ICP-OES
1,2-DICLOROETÀ CG-MS
FLUORUR Potenciometria
D.Q.O. DECANTADA Espectrofotometria
D.Q.O. SENSE DECANTAR Espectrofotometria
MERCURI ICP-OES
SELENI ICP-OES
INCREMENT DE TEMPERATURA Sonda
MAGNESI ICP-OES
BENZO(B)FLUORANTENO CG-MS
BENZO(GHI)PERILENO CG-MS
BENZO(K)FLUORANTENO CG-MS
INDENO(1,2,3CD)PIRÈ CG-MS
BENZO (ALFA) PIRÈ CG-MS
BARI ICP-OES
NITROGEN AMONIACAL Mètode Kjeldahl
TRICLOROETÈ CG-MS
TETRACLOROETENO CG-MS
SÒLIDS VOLÀTILS Gravimètric
NIQUEL ICP-OES
BROMAT Espectrofotometria
MICROCISTINA A.A.
OXÍGEN DISSOLT Electrode
SULFITS Espectrofotometria
BROMODICLOROMETÀ CG-MS
BROMOFORM CG-MS
CLOROFORM CG-MS
DIBROMOCLOROMETÀ CG-MS
ACRILAMIDA CG-MS
EPICLORHIDRINA CG-MS
CLORUR DE VINIL CG-MS
ÍNDEX DE FENOLS CG-MS
MATÈRIA ORGÁNICA Gravimètric
SODI ICP-OES
CLORIT (ClO2-) Espectrofotometria
SULFUR(S-) Espectrofotometria
CLORAT HPLC-DAD