CONVET S.L. com a laboratori homologat per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) realitza les anàlisis de control i autocontrol d’aigües per al consum humà. Garantint així, la qualitat microbiològica, fisicoquímica i organolèptica d’aquestes aigües. Complint amb les normatives de salut pública i d’abocaments, en el cas de les depuradores, ajudant a reduir la contaminació industrial, protegint la salut de les persones i el medi ambient.

Segons el RD 865/2003 4 juliol 2003, pel qual s’estableixen els criteris higiènics per a la prevenció i control de la legionel·losi en tancs, cisternes, pous, torres de refrigeració, condensadors evaporatius, piscines climatitzades, instal·lacions termals, sistemes de aigua contra incendis, sistemes d’aigua calenta sanitària (xarxa i dipòsits, calderes, escalfadors) i sistemes d’aigua freda de consum humà, (xarxa i dipòsits). CONVET S.L. ofereix l’anàlisi i control de legionel·la per garantir el compliment de la normativa legal.
Segons el Reial Decret 140/2003 que té per objecte establir els criteris sanitaris que han de complir les aigües de consum humà i les instal·lacions que permeten el seu subministrament des de la captació fins a l’aixeta del consumidor i el control d’aquestes, garantint-ne la salubritat, qualitat i neteja, per tal de protegir la salut de les persones dels efectes adversos derivats de qualsevol tipus de contaminació de les aigües.

A l’efecte d’aquesta disposició s’entén per:

Aigua de consum humà:

a) Totes les aigües, ja sigui en el seu estat original, ja sigui després del tractament, utilitzades per beure, cuinar, preparar aliments, higiene personal i per a altres usos domèstics, sigui quin sigui el seu origen i independentment que se subministrin al consumidor a través d’ xarxes de distribució públiques o privades, de cisternes, de dipòsits públics o privats.

b) Totes les aigües utilitzades en la indústria alimentària per a fins de fabricació, tractament, conservació o comercialització de productes o substàncies destinades al consum humà, així com a les utilitzades en la neteja de les superfícies, objectes i materials que puguin estar en contacte amb els aliments .

c) Totes les aigües subministrades per a consum humà com a part d’una activitat comercial o pública, amb independència del volum mitjà diari d’aigua subministrat.

Abastament: conjunt d’instal·lacions per a la captació d’aigua, conducció, tractament de potabilització de la mateixa, emmagatzematge, transport i distribució de l’aigua de consum humà fins a les escomeses dels consumidors, amb la dotació i qualitat previstes en aquesta disposició.

Aigua destinada a la producció d’aigua de consum humà: les aigües que, independentment del seu origen, siguin o no un tractament, hagin de ser utilitzades per al consum humà.

Font natural: les captacions no utilitzades amb fins comercials i no connectades a dipòsits, cisternes o xarxes de distribució.

Punt de mostreig: el lloc per a la presa de mostres d’aigua de consum humà per al control de la qualitat d’aquesta.

Valor paramètric: el nivell màxim o mínim fixat per a cada un dels paràmetres a controlar.

Resultat: el valor quantificat d’un paràmetre amb un mètode d’assaig concret i expressat en les unitats que fixa l’annex I.

Plaguicida: els insecticides, herbicides, fungicides, nematocidas, acaricides, algicides, rodenticides, mol·lusquicides orgànics, metabòlits, productes de degradació o reacció i els productes relacionats com els reguladors de creixement.

Substància: qualsevol producte (substància o preparat) que s’agregui a l’aigua o es faci servir en la seva potabilització o millora, així com els utilitzats per a la neteja de superfícies, equips, recipients o estris que estiguin en contacte amb l’aigua de consum humà. A aquests efectes es divideixen en els següents grups:

a) Desinfectants per a aigua: productes emprats per a la desinfecció de l’aigua de consum humà.

b) Desinfectants per a superfícies: productes emprats per a la desinfecció d’equips, recipients, estris per al consum, superfícies o canonades relacionades amb la producció, transport, emmagatzematge i distribució de l’aigua de consum humà.

c) Algicides i antiincrustants: productes que eliminen o impedeixen el desenvolupament d’algues a l’aigua destinada a la producció de l’aigua de consum humà o tinguin acció antiincrustant o desincrustant.

d) Altres substàncies: tot producte que no estigui inclòs en els apartats anteriors.

Estació de tractament d’aigua potable (ETAP): conjunt de processos de tractament de potabilització situats abans de la xarxa de distribució i / o dipòsit, que contingui més unitats que la desinfecció.