Identitat: CONVET, S.L.
Domicili social: C / Corregidor Escofet, 83-85
C.I.F .: B-25073677
E-mail: tech@convet.net
Telèfon: 973 23 44 61

Finalitat
Les dades personals que ens faciliten són tractades amb la finalitat de prestar i gestionar els serveis contractats i, en algun cas, per a l’enviament de comunicacions informatives sobre les novetats en els nostres serveis o canvis legislatius que puguin afectar al seu sector.

Aquestes comunicacions podran dur-se a terme per qualsevol mitjà, tant físic com telemàtic.

Temps de conservació de dades

Convet, tractarà les seves dades des del moment en què es facilitin i fins que acabi la finalitat per la qual van ser cedits o en el moment en què vostè revoqui el consentiment prestat.

Comunicació de les seves dades
Les seves dades estaran protegides i guardats en fitxers privats als quals únicament té accés personal autoritzat de Convet.

Els seus drets quan ens facilita les seves dades
Vostè pot exercir el seu dret d’accés a les dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. També podrà sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les seves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular.
Així mateix, vostè té dret a revocar el seu consentiment en qualsevol moment sense que això afecti de manera retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins a aquest moment.
Vostè podrà exercir els drets referits anteriorment, en els termes i condicions que preveu la legislació vigent, en el domicili social de CONVET o sol·licitar-ho mitjançant correu electrònic a tech@convet.net

En el cas que els consideri necessari, per no obtenir una resposta satisfactòria o desitgi més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (C / Jorge Juan, 6 28001 – Madrid).